PHOTO: MIKE LEWIS
Tisno swimming marathon

Tisno swimming marathon

Tisno (14.08.2021.)

Swimming court in the Promontory Rat (old town), 18h